PŘEDPISY LITURGICKO PASTORAČNÍ

 

a) Bohoslužba obecně

PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

Česká biskupská konference 4. 7. 2000 schválila nové znění Patera církevních přikázání. Nový text je formulován na základě pokoncilního dokumentu, který vyžadoval úpravu vzhledem k vydání Katechizmu katolické církve.

První přikázání, které vyzývá k slavení neděle a zasvěcených svátků Eucharistií a zachováváním pracovního klidu, je velmi naléhavé v dnešní uspě­chané době. V našem státě je pro východní katolíky z pastoračních důvodů  počet zasvěcených svátků omezen na devět. Ostatní - doporučené - svátky neváží věřícího pod těžkým hříchem – jak učí morální teologie, také proto, že věřící nemají pracovní volno. Je však třeba v tyto dny rozumným způsobem zachovávat slavnostní pořad bohoslužeb a umožnit věřícím doporučenou účast.

Uvedená postní praxe je z hlediska počítání věku shodná s praxí místní la­tinské církve sui iuris a přizpůlsobuje se místnímu chápání a podmínkám.

Zcela novým je 5. přikázání, které vyzývá věřící k podpoře církve. Vychází ze společné zodpovědnosti všech věřících za život a činnost církve v duchu biblické a křesťanské tradice.

Níže uvedený text je přizpůsoben s ohledem k obřadovým odlišnostem.

O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit svaté liturgie a zachovat pracovní klid.

Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň. jednou za rok.

Přijmout Tělo a Krev Páně alespoň. ve sv. Padesátnici.

Zdržovat se od požívání masa, mléčných a vaječných pokrmů a zacho­vávat půst újmy ve stanovené dny.

Přispívat církvi na její potřeby.

 

ZASVĚCENÉ (PŘIKÁZANÉ) SVÁTKY

 

Posvátná kongregace pro Východní církve z pověření Svatého otce Pavla VI. dne 21. 11. 1969, pod Proto N. 379/65 povolila, aby v církvi byzantsko-slovan­ského obřadu na území bývalé ČSR byly zasvěcené tyto dekretální svátky:

      1. 8. 12. (22. 12.)     Neposkvrněné početí Panny Marie

       2. 25. 12. (7. 1.)       Narození Páně

      3. 26.12. (8.1.)        Sobor Bohorodičky a sv. Josefa

       4. 1.1. (14. 1.)         Obřezání Páně a sv. Basil Velký

      5. 6.1. (19. 1.)         Zjevení Páně

       6.                            Velký pátek

       7.                            Světlé pondělí

      8.                            Nanebevstoupení Páně

      9. 25.3. (7. 4.)          Zvěstování Páně

       10.29. 6. (12. 7.)      Sv. Petra a Pavla

       11. 15. 8. (28. 8.)     Zesnutí Přesvaté Bohorodičky

(Nejprve uvádíme datum podle nového stylu, v závorce pak podle stylu starého.)

 

POSTNÍ DISCIPLÍNA

 

Ve východní církvi existují tyto posty:

1. Přísný půst - zdrženlivost od masa

- zdrženlivost od mléčných a vaječných jídel

- a půst - (újma - třikrát jíst a jen jednou se najíst dosyta)

2. Zdrženlivost od masa

- a půst - (újma - třikrát jíst a jen jednou se najíst do syta)

Zdrženlivost od masa

4. Půst eucharistický - 1 hodina před sv. přijímáním (přírodní voda a léky půst neruší)

Pro území prešovské řeckokatolické diecéze, dle předpisů byzantského ritu, na základě usnesení 8. zasedání Biskupské konference ČSFR v Brně dne 28. ledna 1992, platí tato postní disciplína:

1. Zdržení se masitých a mléčných pokrmů s postem (Přísný půst): zavazuje od dovršení 18. roku věku až do začátku 60. roku.

první den Velkého postu (pondělí po syropustné neděli)

Velký pátek

2. Zdržení se masitých pokrmů s postem (újma): zavazuje od dovršení 18. roku věku až do začátku 60. roku.

a) Navečerije Roždestva (Štědrý večer = 24. 12. (6. 1.): pokud padne na sobo­tu nebo neděli, překládá se půst na pátek, může se však zachovat i v samotný den. b) Navečerije Bohojavlenija (Svatvečer Zjevení Páně = 5. 1. (18. 1.): po­kud padne na sobotu nebo neděli, překládá se půst na pátek, může se však zachovat i v samotný den.

3. Zdržení se masitých pokrmů: zavazuje od dovršení 14. roku věku až do smrti. a) pátky po celý rok, kromě pátků, na které připadá dekretální svátek (i jen doporučený) a kromě volných pátků

středy ve velkém postě

Povýšení svatého Kříže 14. 9. (27. 9.) a Stětí sv. Jana Křtitele 29. 8. (11. 9.)

 

V tyto dni věřící učiní zadost zdrženlivosti vykonáním některého z následujících způsobů:

Zdržením se masitých pokrmů b) Skutkem zbožnosti:

účastí na sv. liturgii (pokud se jinak zúčastňuje jen o nedělích) křížová cesta

postní moleben

bolestný růženec

postní večerňa

 

Poznámka: mimo sv. liturgie mohou být vykonány i mimo chrám.

Čtení z Písma sv. alespoň 10 minut. d) Skutek lásky k bližnímu:

návštěva nemocného - s konkrétním projevem pomoci návštěva hřbitova - spojená s modlitbou za zemřelé hmotná pomoc - chudým, vícečetným rodinám.

e) Zřeknutí se televizního programu - kromě zpráv, nebo odepření si kouření

alkoholu

nebo jiný sebezápor.

Zakázaný čas: zavazuje jen ve Velkém postě.

Od zdrženlivosti od masa jsou osvobozeni věřící, kteří tuto postní disciplí-

nu jinak dodržují, ve svobodných týdnech (tzv. volnice).

 

Volnice - volné pátky - (bez pátečního postu od masa):

 

a) v týdnu po neděli Celníka a farizeje

b) ve velikonočním (paschálním, světlém) týdnu

c) v týdnu po Sestoupení Svatého Ducha

d) od Narození Páně do Navečerija Bohojavlenija, tj. od 25.12. (7. 1.) do 5. 1. (18. 1.)

 

Dále jsou od postu i od zdrženlivosti od masa osvobozeni: nemocní těhotné a kojící matky, cestující

ti, kteří se stravují ve veřejných zařízeních.

Při slavnostních, nebo i v jiných naléhavých případech od postu i od zdr­ženlivosti od masa může dispensovat správce farnosti. (Pod dispensí se rozu­mí osvobození a ne nahrazení jiným způsobem.)

 

Zdrženlivost o svátcích - Povýšení sv. Kříže a Stětí sv. Jana Křtitele ­platí v samotný svátek (v neděli odpadá).

Pokud Navečerije Vánoc a Bohojavlenija připadne na sobotu nebo neděli, je třeba zdrženlivost a újmu dodržet v samotný den, nebo přeložit na pátek.

Pokud na pátek během roku nebo na středu velkého postu připadne cír­kevní nebo státní svátek - půst není.

Ten, kdo i přes výše uvedené úlevy zachovává přísnější půst, koná bohu­milý skutek!

Dopis Kongregace pro Východní církve z 21. 2. 1969, Prot. N.: 379/65, odpověď Gréckokatolíckého biskupstva v Prešově z 31. 1. 1995, č.j. 315/95, Věstník AE 1/98 z 18. 3. 1998, č.j. 132/98, Věstník AE 2/01 z 23. 4. 2001, čI 194/01

 

 

 

Duchovní půst

 


Tělesný půst musí provázet neméně významný půst duchovní. Praktikovat duchovní půst znamená:


1. Přemáhat se, abychom mohli dávat dobrý příklad.

 

„Lidé, kteří vedou příkladný život, oslavují Boha, i když mlčí, neboť vedou druhé k tomu, aby chválili Boha.

 

Jazyk, který nemluví nic špatného, stává se obětním darem. Ruka, která nedělá nic špatného, je jako zápalná oběť.

 

Ale k tomu je třeba připojit skutky: Ústa ať vyslovují požehnání, ruka dává almužny. Přinášejme Bohu prvotiny všech našich údů. Taková oběť se líbí Bohu.“ (sv. Jan Zlatoústý)


2. Potlačovat trojí chtivost:

 

• hněv (chtivost po moci),

• lakotu (chtivost majetku),

• smyslnost (sexuální žádostivost).

 

Své pudy nemůžeme vyhladit, ale musíme je držet na uzdě. Chceme-li rozvíjet ctnosti, musíme těmto neřestem odporovat.


3. Duchovně se postíme také tehdy,

 

• když mlčíme,

• když se neutápíme ve starostech,

• když se pokořujeme,

• když držíme na uzdě své smysly,

• když nejsme závistiví,

• když nejsme lakomí.

 

„Půst je pevná věž proti nepříteli, jistý hrad proti satanovým střelám. Naši předkové posilovali postem své ctnosti a žili svůj každodenní život jako andělé. Odumírali na zemi pozemským přáním a svou duší žili již v nebi.“ (svatý Jeroným)

 

„Neomezuj svůj půst jen na pokrmy. Pravý půst je v přemáhání zlých sklonů a chyb. Každou vášeň, která narušuje duchovní pohodu srdce, můžeme označit za druh opilství. Zdrženlivost se má týkat všeho, co naklání srdce ke zlému.

 

Pán Ježíš se nám zjevuje jako dokonalá zdrženlivost. Kéž nás posiluje v těchto duchovních cvičeních, abychom získali neotřesitelnou pevnost, která nás přivede k slavnému dni, kdy obdržíme korunu vítězství.“ (sv. Basil)

 

Odpustky pro duše v očistci

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu,byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020.

Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11.dle vlastní volby. Podmínkami jsou:v daný den návštěva hřbitova, modlitba za zesnulé, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání;a v okruhu těchto dní svátost smíření.Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.

Podmínkami jsou:v daný den návštěva kostela nebo kaple, modlitba Otčenáš, modlitba Věřím, modlitba na úmysl Svatého Otce, vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, svaté přijímání;a v okruhu těchto dní svátost smíření.Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Převzato ze stránek ČBK

Takto lze získat pouze jeden plnomocný odpustek denně, který je možno přivlastnit výlučně duším v očistci. Pro jeden odpustek je nutno splnit jedno svaté přijímání, svátost pokání dostačuje pro více odpustků, zpravidla do týdne před nebo po vykonání daného skutku.